projekt: http://www.atcsites.com

 

 

projekt: http://www.atcsites.com
projekt: http://www.atcsites.com

 

Strona główna

Kancelaria

Informacje o parafii

Aktualności

Galeria zdjęć

 

Historia parafii

Duszpasterze

Grupy parafialne

Ogłoszenia

Listy Ks. Proboszcza

Wizytacje parafii

Triduum Paschalne

Informacje - sakramenty

Obraz MB Częstochowskiej 2015

Rok Miłosierdzia - Kraśnik

Peru-Boliwia                   01-23 grudnia 2015

Relikwie błogosławionych męczenników z Peru

Niedziela Chrystusa Króla 2016 r.

Odpust 2016 r.

Budowa organów

Kraśniczanin 2016 r.

 

Budowa kościoła parafialnego

Projekt świątyni

Przebieg budowy      Galeria zdjęć

Poświęcenie Kościoła

Konsekracja Kościoła

Biskup Misjonarz Stanisław Dowlaszewicz

Świętowanie kanonizacji Jana Pawła II

Bierzmowanie 2014

Wypominki 2016

Kolęda 2020/2021

 

Stolica Apostolska

Episkopat

Diecezja Lubelska

KAI

Miłosierdzie

 

 

                    INFORMACJE – SAKRAMENTY

CHRZEST ŚWIĘTY

  „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Św. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”. Mt 28,19

 

    Chrzest jest sakramentem, czyli świętym znakiem, poprzez który człowiek staje się dzieckiem Boga, otrzymuje łaskę i nadzieję życia wiecznego. Chrzest ustanowił Jezus Chrystus i powierzył jego sprawowaniu Kościołowi. Aby chrzest był ważny i skuteczny musi towarzyszyć mu wiara. Tę wiarę wyznają rodzice i chrzestni, zapewniając, że przekażą ją chrzczonemu dziecku. Oni też stanowią cząstkę wspólnoty Kościoła, do którego właśnie przez chrzest zostaje włączone dziecko, otrzymując wielki dar – miłość Boga. Ten dar zwany Łaską Boga oraz działania wychowawcze rodziców, zwłaszcza ich świadectwo chrześcijańskiego życia, pozwolą ukształtować w pełni osobowość dziecka, tak by stało się bogatym duchowo chrześcijaninem.

    Chrzty w naszej parafii są sprawowane:

 • na Św. Szczepana  26 grudzień

 • Niedziela Chrztu Pańskiego

 • Niedziela ostatnia w karnawale

 • Noc Paschalna (Wielka Sobota) o godz. 19,00

 • Zesłanie Ducha Świętego

 • Pierwsza Niedziela miesiąca lipca

 • Odpust Świętej Faustyny

 • Niedziela Chrystusa Króla

 • Chrzest może być udzielany w innym terminie niż wymienione wyżej z ważnych przyczyn, które przedstawiają rodzice księżom.

Rodzice zgłaszają chrzest dwa tygodnie wcześniej do kancelarii. Rodzice i chrzestni uczestniczą w konferencji chrzcielnej. Rodzice powinni być u spowiedzi i Komunii św., jeśli im prawo kościelne nie zabrania. Chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi i Komunii św.

Chrzestnym może być osoba – ochrzczona, która prowadzi życie zgodne z wiarą i wypełnia praktyki religijne. Do kancelarii ma dostarczyć dokument z parafii w której mieszka od swego proboszcza, że może pełnić tę godność.

BIERZMOWANIE 

   „ Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku” . J 15,26-27   

 

       Bierzmowanie jest sakramentem, w którym Duch św. umacnia chrześcijanina, aby swoja wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej  żył. To wielkie spotkanie z Jezusem jest niezwykle ważne dla człowieka, który staje się dojrzałym chrześcijaninem. Ma on dawać świadectwo swej wiary słowem i czynem, z wielką odwagą, tak jak apostołowie po wyjściu z Wieczernika w dzień zesłania Ducha św. i dlatego potrzebuje Bożej Łaski, Bożego umocnienia. Sakrament bierzmowania pomnaża łaskę uświęcającą, skłania nas do czynienia dobra, na zawsze łączy nas z Bogiem i udziela Siedmiu Darów Ducha Św. Tenże sakrament zobowiązuje nas do ciągłego poznawania Boga, do wierności, do ofiarowania cierpień Jezusowi i do czynów zgodnych z ewangelią. Tak wielki sakrament wymaga odpowiedniego przygotowania się młodzieży klas trzecich gimnazjum. To przygotowanie trwa w naszej parafii, jak i w naszej diecezji, co najmniej jeden rok.

            Przygotowanie do sakramentu w naszej parafii:

*systematyczne uczęszczanie na Mszę św. niedzielną – spotkania i konferencje

*spowiedź i Komunia św. w pierwszy piątek miesiąca

*uczestnictwo w rekolekcjach i nabożeństwach różańcowych, drogi krzyżowej, adwentowych

EUCHARYSTIA

        „ To  jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moja pamiątkę ! … Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi Mojej, która za was będzie wylana” Łk 22,19-20

       

     Dla chrześcijanina Msza św. jest najcenniejszym darem Bożym. Jak mówi Sobór Watykański II, jest „ źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego”. Msza św. jest najpiękniejszym i najbardziej owocnym spotkaniem z Jezusem, Synem Bożym, który przez święte znaki i słowa jest obecny w naszym życiu. Eucharystia karmi naszego ducha, uczy miłości i prowadzi do spotkania z Bogiem w wieczności.

We Mszy św. obecność Jezusa, który nas zbawia, niezwykle się kondensuje. Chrystus jest obecny na kilka sposobów:

 • jest obecny pod postaciami chleba i wina

 • jest obecny w Słowie Bożym

 • w osobie kapłana

 • we wspólnocie

Mszę św. Pan Jezus ustanowił w Wielki Czwartek, nadając nowe znaczenie uczcie paschalnej Starego Przymierza. Ucztę tę poprzedził obrzęd umywania nóg apostołom. Najpierw wziął ręcznik, przepasał się i zaczął umywać nogi apostołom „Jeżeli Ja Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi”.  W ten sposób pokazał nam Jezus, że miłość do braci jest warunkiem owocnego korzystania z eucharystii. Co więcej uczestnictwo w eucharystii powinno nas prowadzić do miłości bliźniego.

Eucharystia ma szczególne ważne wymiary: jest ofiarą Pana i ucztą miłości. Pan Jezus wziął chleb, odmówił błogosławieństwo i powiedział: „Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje”. Podobnie z kielichem :” To jest bowiem kielich Krwi mojej, Nowego i Wiecznego Przymierza, która za was będzie wylana ”. Chrystus wyjaśnił apostołom, że to jest Nowe Przymierze, które zastępuje Stare Przymierze. Znakiem tego Przymierza ma być nie krew kozłów i cielców, ale Jego własna krew przelana na krzyżu. On staje się Barankiem. Tak oto rodzi się Nowa Pascha. Tak oto rodzi się Msza św. – przejście Syna Bożego od śmierci do Zmartwychwstania. Przez tę Paschę uczynioną z miłości rodzi się wyzwolenie człowieka z niewoli grzechu do życia w Łasce. 

               *Msza św. jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy

               *Msza św. jest Ofiarą Syna Bożego, który przelewa Swoją krew, aby jednać nas z Bogiem i sobą

               * Msza św. jest uobecnieniem Zmartwychwstania Jezusa, który otwiera niebo i daje nam udział w Zmartwychwstaniu

               *Msza św. jest ucztą, na której karmimy się samym Bogiem, Jego Ciałem i Krwią, Jego Słowem, by się w Niego przemieniać tu na ziemi, a definitywnie, w Jego Królestwie.

To sam Jezus umarły i Zmartwychwstały przychodzi do mnie, spotyka się ze mną, łączy się ze mną, jest we mnie a ja w Nim. Dzieje się to Jego mocą, a przez moja wiarę. Musi być wiara, by dla mnie była skuteczna Msza św.. Muszę otworzyć moje serce, musze otworzyć moje drzwi, wtedy wejdzie i zamieszka zemną i we mnie. Wtedy zrozumiem, że trzeba umywać nogi moim braciom.

Jezus Chrystus zostawił nam najpiękniejszy dar – Mszę św. – która jest Jego przedłużeniem w czasie dla każdego pokolenia. Przez znaki możemy dotykać Jego rzeczywistej obecności. Nadal możemy zasiadać z Nim przy wspólnym stole. Możemy słuchać Jego głosu. Możemy przez Niego uczestniczyć w nieśmiertelności.

MSZE ŚWIĘTE

Kaplica parafialna  pw. Miłosierdzia Bożego w Kraśniku lubelskim

 

Niedziele i uroczystości:  8,00; 10,00; 12,00; 18,00; 

Dni zwykłe:  7,00; 18,00  

W święta mniejszej rangi: 8,00; 10,00;  18,00 

 

Kaplica szpitalna św. Judy Tadeusza:  niedziela  16,00

ADORACJE

I Czwartek miesiąca godz. 17.30

I Piątek miesiąca po Mszy św.

I Sobota miesiąca godz. 17.30

POKUTA

            „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone a którym zatrzymacie są im zatrzymane” J 20,23

 

Sakrament Pokuty ustanowił Jezus Chrystus, aby nieść miłosierdzie Boże grzesznikowi, który zerwał z Nim przyjaźń, zranił wspólnotę, w której żyje i zaciemnił obraz Boży w sobie. Ten sakrament jest skuteczny, gdy towarzyszy mu żal za grzechy, mocne postanowienie nawrócenia, gdy spowiedź jest szczera i towarzyszy jej chęć naprawienia krzywdy wyrządzonej Bogu i bliźnim. Przez sakrament pokuty następuje pojednanie z Bogiem (penitent odzyskuje Bożą miłość), pojednanie z bliźnimi, darowanie kary wiecznej, duchowe wsparcie do walki z grzechami i wewnętrzny pokój sumienia. Przykazanie kościelne nakazuje nam, aby się spowiadać przynajmniej raz w roku. Gorliwość chrześcijańska i chęć doskonalenia naszego duchowego życia zachęcają nas do częstszego odbywania spowiedzi: rekolekcje parafialne, dzieci i młodzież – początek i zakończenie roku szkolnego, Piątki miesiąca, wydarzenia rodzinne.

SAKRAMENT POKUTY W NASZEJ ŚWIĄTYNI

 • Pierwszy Piątek Miesiąca: 6,30- 7.00;  17,15 – 18,00;

 • Na początku każdej Mszy św.

 

NAMASZCZENIE CHORYCH

   „ Choruje ktoś wśród z was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili olejem w imię Pana” JK 5,14

 

      Każdego człowieka spotyka w życiu cierpienie i choroba. Jest to jedno z najcięższych doświadczeń ludzkich. Bóg jednak nie pozostawia człowieka samego, z tym problemem ale ogarnia go swoja miłością przez sakrament namaszczenia chorych. Przez ten sakrament Chrystus umacnia chorego, by mężnie znosił chorobę i przebacza mu grzechy. Nie jest to sakrament umierających, ale sakrament, w którym modlimy się o zdrowie dla chorego i o Bożą pociechę. Natomiast na drogę do wieczności, kiedy człowiek jest umierający, Kościół udziela wiatyku, czyli spowiedzi i Komunii św. Święty Jan powiada: „ Kto spożywa moje Ciało i pije moja Krew, ma życie wieczne a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. J 6,54

     Sakrament chorych udziela się w następujących okolicznościach:

 • wiernemu, który znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie na skutek poważnej choroby lub starości

 • chorym przed operacja chirurgiczna, jeśli jej przyczyną jest niebezpieczna choroba

 • osobom w podeszłym wieku, jeśli nawet nie zagraża im  śmiertelna choroba

 • dzieciom także należy udzielić sakramentu w poważnej chorobie, jeśli maja rozeznanie i świadomość, że sakrament przyniesie im pokrzepienie

 • chorym, którzy stracili świadomość lub używanie rozumu, jeśli jest pewność, że pragnęliby tego sakramentu, gdyby byli świadomi

       Przygotowanie mieszkania chorego.  W domu chorego należy przygotować stół przykryty białym obrusem, dwie zapalone świece, krzyż wodę świeconą i kropidło. Jeśli chory chce się wyspowiadać, domownicy wychodzą z mieszkania na ten czas. Kiedy zaś kapłan przystępuje do udzielania Komunii i sakramentu chorych, rodzina i przyjaciele wracają do łoża chorego, by wspólnie zanosić modlitwy.

* Chorych odwiedzamy w domach, w każdy I piątek miesiąca: 8,00 – 9.00

* W każdej chwili kiedy o to poprosi chory czy rodzina

* W szpitalu odwiedzamy chorych : czwartek – niedziela  i na każde wezwanie

 

KAPŁAŃSTWO

           „ Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego pod niebiosa” Hbr 7,26  

 

     Kapłaństwo ustanowił Jezus Chrystus wybierając grono apostołów i przekazując im władzę sprawowania sakramentów, głoszenia Słowa Bożego i prowadzenia Ludu Bożego do nieba. Z jednej strony Chrystus staje się obecny wśród ludzi poprzez posługę kapłana, z drugiej zaś strony kapłan staje się rzecznikiem wiernych wobec Boga.

  Do kapłaństwa przygotowuje nasze Metropolitarne Seminarium w Lublinie, zaś święceń kapłańskich może udzielić tylko biskup przez gest ewangeliczny nałożenia rąk i modlitwę konsekracyjną.

   W I Czwartek modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.

 

MAŻEŃSTWO

                            „ Co Bóg złączył  człowiek niech nie rozdziela” Mt 19.6

   Małżeństwo jest świętym związkiem z woli Stwórcy. Pan Jezus uczynił go sakramentem, czyli świętym znakiem swej obecności. To Chrystus i Jego miłość stają się źródłem  miłości małżeńskiej i rodzinnej. Małżonkowie czerpią siły z tego źródła, tworzą wspólnotę życia i miłości. Łaska Pana cementuje i udoskonala miłość małżonków, umacnia nierozerwalna jedność i prowadzi ich ku świętości.  Małżeństwo katolickie jest jedno i nierozerwalne aż do śmierci jednego ze współmałżonków. Najcenniejszym darem małżeństwa jest nowe życie – dziecko.

Informacje przedślubne   

 1. Narzeczeni zgłaszają się na trzy miesiące przed ślubem do kancelarii, w parafii gdzie ma być sprawowany ślub (termin ślubu dobrze jest ustalić wcześniej).

 2. Narzeczeni spisują protokół przedślubny, przedstawiając dowody osobiste i świadectwa ukończenia katechizacji.

 3. W ramach przygotowania religijnego do ślubu narzeczeni uczestniczą w dziesięciu konferencjach, w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej i w Dniu Skupienia.

 4. W odpowiednim czasie kapłan przeprowadza rozmowę na temat wysłuchanych konferencji, dla upewnienia się, że są przygotowani do tego ślubu.

 5. Narzeczeni przystępują do spowiedzi po zgłoszeniu zapowiedzi i tuż przed ślubem.

 6. Jeśli jest to ślub konkordatowy, to przynoszą z USC odpowiedni dokument.

 7. Jeśli któreś z narzeczonych było chrzczone z innej parafii niż parafia ślubu należy przynieść metrykę chrztu (ważna tylko pół roku). Na niej powinny być dane o bierzmowaniu. Jeśli nie ma takiego wpisu narzeczeni powinni przynieść s parafii bierzmowania odpowiedni dokument.

 8. Jeśli jedna ze stron jest z innej parafii, to należy w swojej parafii wygłosić zapowiedzi na podstawie dokumentu z parafii ślubu i odpowiedni dokument dostarczyć do parafii ślubu.

 9. Wierni, jeśli wiedzieliby o przeszkodach istniejących między narzeczonymi są zobowiązani powiadomić o tym księdza proboszcza.

 10. Ślub może być w parafii panny (dawny zwyczaj ) lub w parafii kawalera. Jeżeli zaś ślub ma być w obcej parafii, to należy uzyskać od jednego z dwóch swoich proboszczów dokument uprawniający innego księdza proboszcza do przeprowadzenia wszystkich formalności prawnych.

 11. Jeden dzień przed ślubem narzeczeni spisują akta ślubu w kancelarii. Są przy tym obecni świadkowie ślubu, którzy także podpisują dokumenty.

 12. Świadkami ślubu powinni być wierzący i praktykujący katolicy.       

 

Opracowanie i treść  lantoniak@o2.pl

szablony